THẾ NĂNG TRỌNG TRƯỜNG

Khái niệm thế năng: thế năng là năng lượng mà một hệ vật có do tương tác giữa các vật của hệ và phụ thuộc vào vị trí tương đối của các vật ấy.

 Thế năng trọng trường:

Công thức thế năng trọng trường:

Wt = m. g . z

khoảng cách thẳng đứng (thuộc gốc thế năng).

Thế năng là một đại lượng vô hướng có giá trị dương hoặc âm;

Thế năng có tính tương đối, vì toạ độ của vật có tính tương đối, nghĩa là thế năng phụ thuộc vào vị trí ta chọn làm gốc thế năng.

Trong bài toán chuyển động của vật, ta thường chọn gốc thế năng là tại mặt đất, còn trong trường hợp khảo sát chuyển động của vật trên mặt phẳng nghiêng, ta thường chọn gốc thế năng tại chân mặt phẳng nghiêng.

Định lý về thế năng: Công của trọng lực bằng hiệu thế năng tại các vị trí đầu và cuối, tức là bằng độ giảm thế năng.

AP  = A12  =Wt 1Wt 2  = ΔWt

Trong đó: A12 là công của trọng lực chuyển từ vị trí 1 sang vị trí 2

   ΔWt = Wt1Wt 2 là độ giảm thế năng

Nếu A12 <0 thì ΔWt <O : thế năng của vật tăng

Nếu quỹ đạo chuyển động của vật khép kín thì A12  = 0

Chú ý:

ĐỘNG NĂNG

Động năng: là năng lượng mà vật có được do nó chuyển động. Động năng của một vật bằng một nửa tích của khối lượng m với bình phương vận tốc v của vật.
Wd
=
1
.m.v2
Đơn vị: Jun (J); v(m/s): vận tốc của vật; m(kg): KL của vật.
2

Động năng là đại lượng vô hướng và luôn luôn dương.

Động năng có tính tương đối (vì phụ thuộc vào mốc để tính vận tốc).

Định lý động năng: Độ biến thiên của động năng bằng công của ngoại lực tác dụng lên vật, nếu công này dương thì động năng tăng, nếu công này âm thì động năng giảm.
A12  = Wd 2 Wd 1 = ΔWd          (Hay ΔWd  = Wd 2Wd 1 = ΔAngoailuc  = A12)

Trong đó: A12: là công của vật khi dịch chuyển từ vị trí 1 sang vị trí 2.

ΔWd = Wd 2Wd1: là độ biến thiên động năng của vật

Chú ý:

Nếu A12>0 thì ΔWd >O : động năng của vật tăng

Nếu A12 <0 thì ΔWd <O : động năng của vật giảm

Chú ý:CƠ NĂNG CỦA VẬT CHUYỂN ĐỘNG TRONG TRỌNG TRƯỜNG

Định nghĩa:

Cơ năng của vật chuyển động dưới tác dụng của trọng lực thì bằng tổng động năng và thế năng của vật:

W=Wd  + Wt =
1
mv 2 + mgz
2
Định luật bảo toàn cơ năng của vật chuyển động dưới tác dụng của trọng lực:

Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng của vật là một đại lượng bảo toàn.

W = 1/2 mv 2 + mgz = const⇒  1/2 mv12 + mgz1 = 1/2 mv 22 + mgz2

Chú ý:

LỰC MA SÁT LĂN

Định nghĩa:

Lực ma sát lăn xuất hiện ở chỗ tiếp xúc khi một vật lăn trên một vật khác và có tác dụng cản trở sự lăn đó.

Fmsl = µl . N

Lực ma sát lăn nhỏ hơn các lực ma sát động khác. Hệ số ma sát lăn thường có giá  trị là 0,001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *